021-66479486

شیر سوزنی بخار

محصول جدید

شیر سوزنی بخار

شیر سوزنی روغن داغ

این ﺷﯿﺮ سوزنی بیلوز دار بخار و روغن داغ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد ، شیر سوزنی بخار عیوض ﺟﻬﺖ ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮرد  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. شیر سوزنی بخار مدل MGV 16-250درﺳﺎﯾﺰ DN15 ﺗﺎ DN250 ﺑﺎ ﻓﺸﺎر 16PN و ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻣﺎي 350 و با استاندارد DIN ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ جهت ﺧﻄﻮط ﺑﺨﺎر ،روﻏﻦ داغ و ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﮔﺎزﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد

 • PN 10
 • PN 16

سوزنی
ON/OFF
PN 16
T -10 ~ 350C
در همه ی جهات
بخار ، روغن داغ ، آب ، گاز غیرقابل اشتعال
GGG40.3 چدن نشکن
فلنجی
"1/2 الی "4
عیوض تکنیک
بیلوز دار و گرافیتی

شیر سوزنی  مدل MGV 16250

*جهت مشاوره فنی رایگان و خرید با کنترل تک در ارتباط باشید *

 ﺷﯿﺮ سوزنی بیلوز دار بخار و روغن داغ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد . شیر سوزنی بخار عیوض محصول جدید ایرانی بی رغیب در بازار تولیدات داخلی با خدمات اصلی 18 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش ﺟﻬﺖ ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮرد  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. شیر سوزنی بخار مدل MGV 16-250 درﺳﺎﯾﺰ DN15 ﺗﺎ DN250 ﺑﺎ ﻓﺸﺎر 16PN و ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻣﺎي کاری 350 و با استاندارد DIN ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ جهت ﺧﻄﻮط ﺑﺨﺎر ،روﻏﻦ داغ و تمام ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﮔﺎزﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . 

کارکرد شیر سوزنی

از شیر سوزنی MGV 16-250  ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان دﺑﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺴـﯿﺮ ﺟﺮﯾـﺎن به وسیله ی ( ﻫﻨﺪوﯾﻞ ) ﻓﻠﮑﻪ دستی که ﺑﺎﻻي ﺷﯿﺮ قرار دارد مورد استفاده قرار می گیرد . هندویل بالای شیر را چرخانده  ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه و به وسیله استم  ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿـﺮ وﺿـﻌﯿﺖ   ﺷـﻔﺖ  ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﻼگ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺖ و ﭘﻼگ را ﺗﻐﯿﯿﺮ  ﻣـﯽ  دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺑﯽ ﺳﯿﺎل ﺑﺪﯾﻨﻮﺳـﯿﻠﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﮐﻨﺘـﺮل ﺷـﺪه و ﯾـﺎ ﮐـﻼ ﻣﺴﺪود ( بسته ) ﻣﯽ ﮔﺮدد .  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﻄﻌﻪ آﮐﺎردﺋﻮﻧﯽ یا همان بیلوز  ( ﻧﻘﺶ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎل ﺳﯿﻞ )ﺟﻬﺖ آﺑﺒﻨﺪي ﺑﯿﻦ ﺑﻮﻧﺖ و ﺑﺪﻧﻪ از اﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑـﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ همچون خطوط بخار و یا روغن داغ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد 

نصب شیر سوزنی بیلوز دار 

اﯾﻦ ﺷﯿﺮ سوزنی بیلوز دار عیوض  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻨﺠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻗﺮار دادن واﺷﺮ ﻣﯿﺎن ﻓﻠﻨﺠﻬﺎي اﺗﺼﺎل ﺟﻬﺖ آﺑﺒﻨﺪي و ﺑﺴﺘﻦ ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه ﻫﺎي از ﭘﯿﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺧﻄﻮط ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد . از مزیت های شیر سوزنی عیوض می توان اشاره کرد به اینکه ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدي ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد.  

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ شیر سوزنی

سایز :                 DN 15     الی DN 250
فشار اسمی :                                  PN16
دمای کاری :      -10 تا  350 درجه سانتیگراد

نوع اتصال :                  ( Flanged ( DIN

نوع آببندی :                            Metal seal

نقشه ابعادی و مونتاژی شیر سوزنی :

جهت بررسی بیشتر به کاتالوگ شیر سوزنی MGV 16-250  در قسمت فایل هاص ضمیمه مراجعه نمایید .

فروش شیر سوزنی بخار

شرکت فنی مهندسی کنترل تک افتخار دارد با همکاری تولید کننده معتبری همچون عیوض تکنیک همکاری دارد و نقش مهمی در ترویج و حمایت  فرهنگ استفاده از محصول با کیفیت ایرانی را دارد . لذا جهت خرید شیر سوزنی بخار و روغن MGV 16-250 فقط به خدمت گذار خود ، کنترل تک اطمینان نمایید و با ما جهت خرید و مشاوره ی محصول شیر سوزنی از راههای ذیل ارتباط برقرار نمایید .

محصولات مشابه :

شیر گلوب ولو بونیتی                شیر گلوب ولو KSB آلمانی

اصطلاحات بازاری و صنعتی :

شیر سوزنی          شیر سوزنی بیلوز دار      شیر سوزنی عیوض تکنیک     شیر سوزنی بخار        شیر سوزنی روغن داغ  

کاتالوگ شیرسوزنی بخار MGV16-250

توجه : درصورت نیاز به پسورد WWW.CONTROLTAK.COM را تایپ نمایید.

فـایل های ضمیمه (1000k)
1398-06-02

شیر سوزنی بخار

عالیییییییییییی

  1398-05-30

  شیر سوزنی بخار

  عالی

   1398-05-30

   شیر سوزنی بخار

   عالی

    1398-05-30

    شیر سوزنی بیلوز دار

    خیلی خوب

     نوشتن نقد و نظر

     شیر سوزنی بخار

     شیر سوزنی بخار

     شیر سوزنی بخار

     شیر سوزنی روغن داغ

     این ﺷﯿﺮ سوزنی بیلوز دار بخار و روغن داغ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد ، شیر سوزنی بخار عیوض ﺟﻬﺖ ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮرد  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. شیر سوزنی بخار مدل MGV 16-250درﺳﺎﯾﺰ DN15 ﺗﺎ DN250 ﺑﺎ ﻓﺸﺎر 16PN و ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻣﺎي 350 و با استاندارد DIN ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ جهت ﺧﻄﻮط ﺑﺨﺎر ،روﻏﻦ داغ و ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﮔﺎزﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد

     لوازم جانبی